Do kogo pisać skargi na banki?

Do-kogo-pisać-skargi-na-banki?

Relacje klient-bank na ogół przez lata przebiegają bez żadnych problemów. Czasem jednak z różnych przyczyn kredytobiorcy czują się poszkodowani przez instytucje finansowe. W takich przypadkach konsument może złożyć reklamacje lub zażalenie. Gdzie można złożyć skargę na bank?

Klient, który czuje się pokrzywdzony przez bank, z którym zawarł umowę, ma prawo dochodzić swoich praw. W sytuacji, gdy instytucja finansowa nieprawidłowo naliczy nam opłatę lub niezgodnie z umową podniesie koszty użytkowania kart kredytowych, możemy złożyć reklamację. Taki dokument powinien być dostarczony do banku w formie pisemnej – należy w nim opisać dokładnie całą sprawę i zaznaczyć, jakiej rekompensaty oczekujemy za poniesione straty. Reklamację można dostarczyć osobiście do oddziału banku lub wysłać ją listem poleconym. Po złożeniu reklamacji instytucja finansowa ma 30 dni na ustosunkowanie się do sprawy.

Skarga do Rzecznika Finansowego

Jeśli reklamacja nie przyniosła zadowalającego dla klienta rezultatu, konsument może złożyć skargę na instytucję finansowa do Rzecznika Finansowego. Według ustawy określającej prawa rzecznika, może on podjąć działanie w sprawie klienta tylko w przypadku, gdy ten w pierwszej kolejności złoży reklamację do banku. Konsument może zwrócić się ze skargą do Rzecznika Finansowego dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez instytucję finansową.

Jak złożyć skargę na bank?

Skargę należy w formie pisemnej przesłać do Biura Rzecznika Finansowego na adres:

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Wniosek może być także przesłany drogą elektroniczną, jednak w takim przypadku powinien być wykonany w formie skanu odręcznie napisanego wniosku i zawierać podpis elektroniczny.

Kompetencje Rzecznika Finansowego

Po zapoznaniu się ze skargą Rzecznik Finansowy może podjąć się czynności wyjaśniających lub przekazać sprawę według właściwości do innego organu. Po podjęciu działania w sprawie skargi Rzecznik Finansowy bada, czy działanie banku nie naruszyło praw lub interesów klienta. W trakcie tych czynności rzecznik występuje do podmiotów finansowych o udzielenie informacji lub wyjaśnienia w danej sprawie.

Jakie działanie może podjąć Rzecznik Finansowy?

Po zbadaniu skargi Rzecznik Finansowy może podjąć następujące kroki:

  • poinformować klienta o tym, iż nie stwierdzono naruszenia jego praw, ani interesów,
  • w sytuacji stwierdzenia naruszenia praw i interesów klienta, zwrócić się do instytucji finansowej o ponowne rozpatrzenie skargi,
  • zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie sprawy.